Trollpastas

Trollpastas

Stories that are meant to make fun of real Creepypastas.

 

MORE TO COME.